top of page
  • Writer's pictureGoodbye HK Hello UK

點解呢?


唔係要挑戰權威,而係探索原則理由。
有朋友黎英國,發現一個好有趣嘅情況,覺得「西妹」同佢嗰啲香港仔女有啲唔同。「西妹」每次做錯事,就算比我鬧都好,除非老豆我真係著晒火,唔驚之餘係不停問點解自己係錯。解釋完之後,就會追問如果呢樣唔準,咁做嗰樣又得唔得(煩到嘔!)。好大嘅可能性係「西妹」習染咗英式教育,嗰種講求原則理由同勇於表達自己想法嘅思考模式。做每件事背後一定有原因同理由,點解得,點解唔得,咩係對,乜係錯嘅邏輯。呢樣嘢,响學校對住老師嘅情況就更明顯。對於老師嘅身份,英國人雖然始終有份尊敬,但意見上學生同老師係對等嘅。唔會有「一定要聽老師話」,或者「老師教嘅唔準駁嘴」,呢種盲目嘅心態。例如,每個星期學校總有一段時間,剩係比班小朋友講自己想講嘅經歷(Show and Tell),嗰一刻個小朋友就係主角,就算係老師都只係聽眾。就係咁,呢種思維模式自然會帶返屋企,即係父母係要尊重,但唔代表一定啱晒。話我錯咩?點解呢?咁點做先係啱呀?對於做老豆嘅係咪煩?係!但總好過學做一個,所謂好乖同聽話又無諗法嘅順民。
586 views1 comment

Recent Posts

See All

1件のコメント


Jim Tang
Jim Tang
2019年1月14日

香港家長最中意問題有踎啋, 唔使煩嘛

いいね!
bottom of page